background background

Mamer

Invitatioun | Infoowend | 19. Okt. 2022

déi gréng Mamer invitéieren Iech häerzlechst op en Informatiounsowend mam Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung.

Engagéiert fir méi Klima- an ËmweltSchutz
National a bei eis an der Gemeng Mamer

Och heiheem spiere mir d’Klima- an d’Biodiversitéitskris: Dréchenten an Iwwerschwemmunge suergen ëmmer méi heefeg fir extreme Schued, a Joer fir Joer gëtt eise Räichtum un Déieren a Planze méi kleng.  

Wéi kënne mir eis natierlech Liewensgrondlage wierksam schützen? D’Ministesch Joëlle Welfring stellt déi rezent Gesetzer an national Moossname am Klima- an Ëmweltschutz vir. Mä och d’Gemenge kënne vill bewierken, wann se aktiv ginn. Zesumme mat iech, wëlle mir dofir iwwer eis, an och är Propose fir e méi gréngt, méi nohaltegt a méi klimafrëndlecht Mamer diskutéieren.

Mëttwoch | Mercredi
19. Oktober 2022 | 19 octobre 2022  
ëm| à 19:00
Mamer Schlass
1, Place de l’Indépendance L-8252 Mamer

Invitatioun

Mir schléissen den Owend of mat engem gemittleche Patt.


Une traduction orale directe en français est prévue lors de cette soirée

déi gréng Mamer ont le plaisir de vous inviter à une soirée d’information avec
Joëlle Welfring, Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Engagé.e.s pour la protection du climat et de l’environnement
Au niveau national et chez nous, dans la commune de Mamer

Chez nous aussi, nous ressentons les crises du climat et de la biodiversité : D’année en année, les sécheresses et les inondations provoquent de terribles dommages et la richesse animale et végétale de notre pays se réduit.    

Comment pouvons-nous efficacement protéger notre milieu naturel ? La ministre Joëlle Welfring présentera le nouveau cadre legal et les mesures nationales en matière de protection du climat et de l’environnement. Mais les communes peuvent aussi faire la différence lorsqu’elles sont actives. Nous voudrions ainsi discuter avec vous des differentes  propositions pour une commune plus verte, plus durable et plus respectueuse du climat.

Un pot d’amitié clôturera la soirée.