background background

Mamer

déi gréng zum Budget rectifié 2021 a Budget 2022

déi gréng Mamer sinn der Meenung datt et, fir den Erausfuerderunge vun haut gerecht ze ginn, definitiv net duergeet!

An dësem Budget ginn d’Prioritéite falsch gesat. Mir maache Virschléi fir der Klima- an Ëmweltkris Rechnung ze droen.

De ganzen Text mat der gemeinsamer Stellungnam zum Budget rectifié 2021 an zum Budget 2022 kennt der mat dësem Link hei drënner noliesen. 

Gemeinsam Stellungnam zum Budget rectifié 2021 an zum Budget 2022

Fir déi gréng Mamer
Claudine Vervier-Wirth, Mim Bernard an Adèle Schaaf-Haas