background background

Mamer

Sozial Wunnengen

A senger Ried zitéiert de JemP Weydert d’Äntwert vum Logementsminister Marc Hansen (DP) op eng Question parlementaire vum Marc Lies (CSV). Aus der Äntwert vum Minister geet ervir, datt d’Gemeng Mamer net eng eenzeg Sozialmietwunneng geschafen huet.